Liikkuva teatteri Kepsutti ry:n säännöt

Voimassa 2.11.2023 alkaen.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Liikkuva teatteri Kepsutti ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää teatteriharrastusta ja toimia paikkakunnan ja lähiympäristön teatteritarpeen tyydyttämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– ylläpitää jäsenistään koostuvaa teatteria

– toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia

– järjestää harjoituksia sekä tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä

– järjestää maksullisia teatteriesityksiä ja muita näytelmän keinoin tapahtuvia esityksiä

– osallistua ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa yhdistyksen esiintyminen näytelmän keinoin korvataan yhdistykselle.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelyistä ja hyväksymisen edellytyksistä varsinaisten ja kannattajajäsenten osalta.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kukin yksin.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous vuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

8. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi (1-2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta

– yhdistyksen jäsenten sisäisessä Facebook-ryhmässä

– yhdistyksen jäsenten sisäisessä WhatsApp-ryhmässä

– sähköpostitse, jos jäsen ei ole liittynyt kumpaankaan ryhmään.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.